ควบคุมปฏิกิริยาของโฟโตเคมี

กระบวนการโฟโตเคมีที่รวดเร็วมากซึ่งเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์และนิวเคลียร์มีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของปฏิกิริยา นี่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการมองสิ่งต่าง ๆ ด้วยการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนที่เร็วมากอิเล็กตรอนและนิวเคลียสมีปฏิกิริยาอย่างไรเพื่อทำให้กระบวนการเหล่านี้เร็วมากเทคนิคนี้ช่วยให้เราแยกแยะว่าสิ่งใดมาก่อน

การเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนหรือการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสเมื่อคุณได้รับ ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณสามารถคาดการณ์และควบคุมปฏิกิริยาของโฟโตเคมีได้ สามารถแยกสัญญาณทั้งสองออกจากกันได้อย่างหมดจดและสังเกตสิ่งที่อิเล็กตรอนและนิวเคลียสของโมเลกุลทำในเวลาเดียวกันข้อสังเกตทั้งสองนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจำลองที่ออกแบบมาเพื่อพิจารณาช่องทางปฏิกิริยาทั้งหมดที่เป็นไปได้